Vedtægter

Vedtægter for Sorø Internationale Musikfestival

§ 1

Selskabets navn er ”Sorø Internationale Musikfestival” (SIM).

§ 2

Selskabets formål er, at skabe økonomisk grundlag for Sorø Internationale Musikfestival og at arrangere og administrere koncerter.

Selskabets formål er også i videre forstand at støtte og formidle musikaktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet. Selskabet kan søge at tilvejebringe økonomisk grundlag for sit virke gennem udgivelse af grammofonplader, bøger, pjecer m.v. med salg for øje.

§ 3

Selskabet optager på begæring alle interesserede som medlemmer.

§ 4

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af februar måned i Sorø. Indkaldelse til ordinær generalforsamling finder sted med mindst 3 ugers varsel ved almindeligt brev til hvert medlem. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen på forhånd valgt dirigent. Dagsordenen skal omfatte følgende faste punkter:

1. Formandens beretning.
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
3. Fastsættelse af kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af indtil 6 bestyrelsesmedlemmer (jvf. § 6).
6. Valg af revisor. Revisor skal enten være statsautoriseret eller registreret og fungerer indtil en ny revisor vælges på en generalforsamling.
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være selskabets formand i hænde senest 1. januar. Bestyrelsen offentliggør forslaget i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne eller mindst en fjerdedel af selskabets medlemmer ønsker det

§ 6

Selskabets bestyrelse sammensættes således:

1. Et medlem af Sorø Kommunalbestyrelse (udpeges af kommunalbestyrelsen).

2. Indtil 6 medlemmer valgt af en generalforsamling, hvoraf mindst en skal have forretnings- og erhvervsmæssig indsigt

De seks medlemmer vælges for en toårig periode, dog at tre afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted

Udover de seks medlemmer kan der vælges indtil 6 suppleanter for ét år ad gangen, der hjælper med afvikling af Festivalen og det organisatoriske arbejde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt, kan den beslutte, at den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg bestående af formanden og to medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til løsning af nærmere bestemte arbejdsopgaver for selskabet.

Bestyrelsen udpeger en kunstnerisk leder, der udarbejder programforslag for alle koncertrækker og forelægger dem for bestyrelsen til godkendelse. Den kunstneriske leder deltager i såvel bestyrelses- som udvalgsmøder.

Bestyrelsen og dens udvalg samarbejder med Sorø Menighedsråd, Sorø Kirkes præster, Kirkens organist, Stiftelsen Sorø Akademi og andre personer eller kredse, hvis medvirken skønnes at være af betydning.

§ 7

Selskabet tegnes i alle sager ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Medlemmer af selskabet kan ikke påføres noget personligt økonomisk ansvar for selskabets anliggender

§ 8

Alle beslutninger i selskabet træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog nedenfor § 12. På begæring skal der afholdes skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

§ 9

Selskabets regnskab løber fra 1. oktober til 30. september med virkning første gang fra 1. januar til 30. september 1995.

§10

Paragraf 10 udgår på generalforsamlingen den 7. februar 2017

§ 11

Udover indtægten fra driften skal det økonomiske grundlag for selskabets formål søges opbygget ved donationer fra interesserede organisationer, selskaber, enkeltpersoner m.v.

Den del af kapitalen, der ikke skønnes nødvendig for driften, anbringes i bank eller sparekasse eller på anden betryggende måde.

Såfremt der i foreningen oparbejdes en grundkapital, skal denne i videst muligt omfang forblive urørt, men bestyrelsen skal ikke være forhindret i at disponere over kapitalen til opfyldelse af selskabets formål.

Selskabets aktiver skal lyde på selskabets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende dette.

§ 12

Ændringer i selskabets vedtægter eller beslutninger om dets opløsning er betinget af, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer på en generalforsamling afgiver deres stemme og at ændringsforslaget vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Kan beslutningen ikke træffes på disse betingelser, men var mere end halvdelen af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget dog vedtages, såfremt det genfremsættes på den næstfølgende generalforsamling og der vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 13

Selskabets formue tilfalder i tilfælde af selskabets opløsning, efter beslutning på den ophævende generalforsamling, en institution eller et formål, der skønnes i overensstemmelse med selskabets formål, jvf. § 2. Beslutningen om midlernes anvendelse efter opløsningen skal godkendes af Kulturministeriet.

* * *

Selskabets oprindelige vedtægter blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. maj 1974. Disse er senere ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 1995, og endeligt vedtaget på en efterfølgende generalforsamling den 8. august 1995. Enkelte ændringer af vedtægterne skete ved generalforsamlinger i 2014.

Vedtægterne er senest blevet revideret med vedtagelse af revideringen (afskaffelse af paragraf 10) på generalforsamling den 23. februar 2016 og endeligt vedtaget på en efterfølgende generalforsamling 7. februar 2017.

Sorø, 7. februar 2017