Vedtægter

Vedtægter for Sorø Internationale Musikfestival

VEDTÆGTER – senest ændret på en ekstraordinær generalforsamling d. 14. februar 2023.

§ 1 

Foreningens navn er ” Sorø Internationale Musikfestival” (ændret d. 14. februar 2023).

 § 2

Foreningens formål er at skabe økonomisk grundlag for SIM – Klassisk i Sorø og at arrangere og administrere koncerter.

 Foreningens formål er også i videre forstand at støtte og formidle musikaktiviteter af høj kunstnerisk

kvalitet. Foreningen kan søge at tilvejebringe økonomisk grundlag for sit virke gennem udgivelse af digitale gengivelser, bøger, pjecer m.v. med salg for øje.

 § 3

Foreningen optager på begæring alle interesserede som medlemmer.

 § 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes inden udgangen af 1. kvartal i Sorø (Ændret d. 14.februar 2023). Indkaldelse til ordinær generalforsamling finder sted med mindst 6 ugers varsel på mail eller tilsvarende digital form til hvert medlem. I tilfælde af manglende mulighed for digital kommunikation, sendes indkaldelsen som brev.

 Dagsordenen skal omfatte følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af indtil 6 bestyrelsesmedlemmer (jvf. § 6).

8. Valg af revisor. Revisor kan være statsautoriseret eller registreret og fungerer indtil en ny revisor vælges på en generalforsamling.

9. Eventuelt.

 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være foreningens formand i hænde senest 4 uger før den varslede generalforsamling. 

 Endelig dagsorden udsendes på samme måde som indkaldelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Under pkt. 6 skal forslagenes fulde ordlyd fremgå (evt. som bilag). Ligeledes skal forslag til ændring af kontingent fremgå af indkaldelsen.

 Referatet godkendes af dirigent og formand og lægges på foreningens digitale platform inden en måned efter generalforsamlingen.

 § 5

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne eller mindst en fjerdedel af

selskabets medlemmer ønsker det.

 § 6

Foreningens bestyrelse sammensættes således:

Indtil 6 medlemmer valgt af en generalforsamling, hvoraf mindst én skal have kompetencer til at kunne varetage opgaver med bogføring og regnskab.

De seks medlemmer vælges for en toårig periode, dog således at tre afgår efter tur hvert år. Genvalg kan finde sted.

 Udover de seks medlemmer kan der vælges indtil 6 suppleanter for ét år ad gangen. De hjælper med

afvikling af Festivalen og det organisatoriske arbejde.

 § 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Der føres referater over bestyrelsens beslutninger, som mailes til foreløbig godkendelse. Endelig godkendelse finder sted på det følgende bestyrelsesmøde.

 Finder bestyrelsen det hensigtsmæssigt, kan den beslutte, at den daglige ledelse varetages af et

forretningsudvalg bestående af formanden og to medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er ulønnet.

 Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte udvalg til løsning af nærmere bestemte arbejdsopgaver for

foreningen.

Bestyrelsen udpeger en kunstnerisk leder, der udarbejder programforslag for alle koncertrækker og forelægger dem for bestyrelsen til godkendelse. Den kunstneriske leder deltager i såvel bestyrelses som udvalgsmøder.

Bestyrelsen og dens udvalg samarbejder med Sorø Menighedsråd, Kirkens organist, Stiftelsen Sorø Akademi og andre personer eller kredse, hvis medvirken skønnes at være af betydning.

§ 8

Foreningen tegnes i alle sager ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Medlemmer af foreningen kan ikke påføres noget personligt økonomisk ansvar for foreningens

anliggender.

§ 9

Alle beslutninger i foreningen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog nedenfor § 13. På

begæring skal der afholdes skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme

afgørende.

§ 10

Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december med virkning første gang fra 1. oktober til

31. december 2023 (Ændret d. 14. februar 2023).

§11

Paragraf 11 (dengang § 10) udgik på generalforsamlingen den 7. februar 2017.

§ 12

Udover indtægten fra driften skal det økonomiske grundlag for foreningens formål søges opbygget

ved donationer fra interesserede organisationer, selskaber, enkeltpersoner m.v.

Den del af kapitalen, der ikke skønnes nødvendig for driften, anbringes i bank eller sparekasse eller

på anden betryggende måde.

Såfremt der i foreningen oparbejdes en grundkapital, skal denne i nødvendigt omfang forblive

urørt, men bestyrelsen skal ikke være forhindret i at disponere over kapitalen til opfyldelse af

foreningens formål.

Nødvendigt omfang betyder, at der til enhver tid skal være en grundkapital til stede, så foreningens planlagte aktiviteter mindst 1 år frem kan realiseres.

Foreningens aktiver skal lyde på foreningens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.

§ 13

Ændringer i foreningens vedtægter eller beslutninger om dets opløsning er betinget af, at mindst

halvdelen af foreningens medlemmer på en generalforsamling afgiver deres stemme og at

ændringsforslaget vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

Kan beslutningen ikke træffes på disse betingelser, men var mere end halvdelen af de afgivne

stemmer for forslaget, kan forslaget dog vedtages, såfremt det genfremsættes på den næstfølgende

generalforsamling og dér vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 14

Foreningens formue tilfalder i tilfælde af foreningens opløsning, efter beslutning på den ophævende

generalforsamling, en institution eller et formål, der skønnes i overensstemmelse med foreningens

formål, jvf § 2.


Foreningens oprindelige vedtægter blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. maj 1974.

Disse er senere ændret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 8. august 1995. Enkelte ændringer af vedtægterne skete ved generalforsamlinger i 2014 og d. 7. februar 2017 (afskaffelse af § 10).

Vedtægterne er efterfølgende revideret med vedtagelse på generalforsamlingen d. 26. februar 2019 og jfr. § 13 (ovenstående § 14) endeligt vedtaget på generalforsamlingen d. 18. februar 2020.

Senest er nærværende tekst endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling d. 14. februar 2023. Ændringer er markeret i teksten til de enkelte paragraffer.


Dato                                                                                                                          Dato                

 

dirigent                                                                                                                    formand

Kristine Christensen                                                                                       Klaus Gylling